1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn quản trị WordPress căn bản
  4. 1. Hướng dẫn đăng nhập

1. Hướng dẫn đăng nhập

Sau khi bàn giao trang website, chúng tôi sẽ bàn giao thông tin đăng nhập thông tin trang quản trị website bao gồm:

– Đường dẫn:

– Tên đăng nhập:

– Password:

Truy cập trang quản trị website bằng đường dẫn, màn hình đăng nhập hiện ra như ảnh dưới.

Nhập thông tin đăng nhập vào ô tương ứng.

Bạn có thể lựa chọn tick vào ô “Tự động đăng nhập” nếu muốn trình duyệt tự động đăng nhập vào những lần sau.

Sau khi đăng nhập, màn hình sẽ xuất hiện giao diện của trang. Từ đây bạn sẽ có thể Đăng sản phẩm, Đăng bài viết, và Quản trị các nội dung khác.

Giao diện trình duyệt Quản trị website

 

Was this article helpful to you? Yes No