1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn quản trị WordPress căn bản
  4. 3. Quản trị Thành viên
  5. Sửa thành viên

Sửa thành viên

Để chỉnh sửa người dùng, ta làm theo các bước sau:

Bước 1: Rê chuột vào thành viên sau đó click “Tất cả người dùng”

Danh sách người dùng

Bước 2: Rê chuột (không click) vào tên thành viên muốn sửa (cột Tên người dùng) sẽ hiển thị ra 3 tùy chọn: Chỉnh sửa; Xóa; Xem.

Cách sửa thông tin thành viên

Bước 3: Chọn “Chỉnh sửa” rồi chỉnh sửa các trường thông tin cần sửa.

Was this article helpful to you? Yes No