1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn quản trị WordPress căn bản
  4. 3. Quản trị Thành viên
  5. Xoá Thành viên

Xoá Thành viên

Để xóa 1 người dùng, ta làm theo các bước sau:

Bước 1: Rê chuột vào thành viên sau đó click “Tất cả người dùng”

Cách xem danh sách người dùng

Bước 2: Rê chuột (không click) vào tên thành viên muốn sửa (cột Tên người dùng) sẽ hiển thị ra 3 tùy chọn: Chỉnh sửa; Xóa; Xem.

Bước 3: Chọn “Xóa” để xóa tài khoản người dùng trên hệ thống.

Lưu ý khi xóa: Nếu thành viên đã đăng bài hoặc đăng sản phẩm thì khi xóa Hệ thống sẽ cho 2 tùy chọn sau:

– Xóa tất cả nội dung: trong trường hợp ko giữ lại những nội dung người dùng đã viết

– Đưa toàn bộ nội dung tới: để chuyển tất cả bài viết và sản phẩm cho 1 thành viên khác. Nếu muốn chuyển dữ liệu của thành viên này cho thành viên nào thì chọn thành viên đó.

Bước 4: Chọn “Xác nhận xóa” để hoàn tất việc xóa thành viên.

Was this article helpful to you? Yes No